Wennerberg 200-års jubileum

Idag är vi här för att hylla Gunnar Wennerberg, en viktig person i Uppsala studentkårs historia. Utan honom och nationerna hade jag aldrig stått här idag som Uppsala studentkårs vice ordförande. Men hur började vår historia? Varför startades Uppsala studentkår?

Allting började under oroligheterna i mitten på 1800-talet. Wennerberg försökte genom sitt ämbete som Curator Curatorum samla alla nationer till en enad studentröst där alla nationer ställde sig bakom en protest mot hur studenterna vid Uppsala universitet framställdes som “revolutionära bråkmakare” - detta lyckades man tyvärr inte med då alla nationer inte kände sig bekväma med att uttala sig i frågan. Men Wennerberg förstod att studenternas organisering var avgörande om man skulle kunna få inflytande vid universitetet och i staden. År 1849 grundade därför kuratorskonventet, med Gunnar i spetsen, Uppsala studentkår.
Tre år senare fick kåren sitt första tillhåll i Stockholms nations bibliotek. Tack vare nationerna kunde kåren finansiera sin verksamhet då de terminsvis tilldelades bidrag.

Under de nästkommande 100 åren utvecklades kårens verksamhet och våra inflytande ökade. Vi arbetade aktivt med studenternas ekonomiska situation men även i frågor kring hälsa. Under 1930-talet påbörjades byggnationen av studentbostäder och idrottsanläggningar och vi drev frågor om en rättvis vardag för studenterna som levde i Uppsala stad.  Det är dock först under 1960-talet som frågan kring studentrepresentanter inom universitetet tog fart på riktigt. Efter påtryckning från studenterna fick vi 1968 en plats i konsistoriet men även rätten att representeras i alla universitetets organ. Kårens arbete med att stärka studenternas röst inom universitetens olika organ har fortlöpt därefter. Wennebergs arv om en enad studentröst möjliggjorde detta arbetet. En stark röst gentemot universitetet är otroligt viktigt. Vi får dock inte glömma den delen av verksamhet där vi jobbar aktivt mot kommun och region Uppsala för att säkra en trygg och stabil vardag för studenterna under sin tid vid Uppsala universitet fortfarande är en central del av vårt arbete.

Att ha nationerna som våra grundare är något som påverkar oss än idag. Den enade studentrösten som gav studenterna vid Uppsala universitet makten att påverka deras utbildning möjliggjordes av kuratorskonventet. Än idag håller Uppsala studentkår den uppdelning av verksamheterna som beslutades mellan Kuratorskonventet och kåren, där Uppsala studentkår som utförare av det studentpolitiska och fackliga arbetet, och nationerna för den studiesociala delen av studentlivet.

Wenneberg var, som Markus Sjölén Gustafson talade om, en väldigt inflytelserik student. Han satte djupa spår på Uppsala universitet och lade grunden för att vi skulle kunna ge dagens studenter en chans att bedriva ett eget studentinflytande.
Gunnar Wennerbergs minne lever kvar inom Uppsala studentkår. Vi delar bland annat ut Wennerbergs resestipendier som tilldelas en student inom Uppsala studentkår som studerar musikvetenskap eller konstvetenskap. Hans minne hedras också genom våra tygpåsar med Wennerbergs ansikte - vi kommer aldrig glömma vårt arv och hans initiativ till vår verksamhet.

Vår tacksamhet är stor.