Gluntarnas Uppsalamiljö: Gunnar Wennerbergs Gluntarne i kultursociologisk belysning (Maj 2000)

Ur inledningen till magisteruppsatsen:  "I en tidigare uppsats har jag avhandlat Gluntarne i ett kultursociologiskt perspektiv, i vilken jag genom en analys av det kulturella livet i 1840-talets Uppsala försökte utreda varför gluntarna kom att se ut som de gjorde. Denna uppsats har ett vidare syfte och behandlar framförallt det textliga innehållet i gluntarna. Vad innehåller gluntarna och hur är deras texter uppbyggda? Jag försöker även att skapa en kronologi för gluntarna genom en studie i när och var de skrevs och gör detta genom en biografisk kategorisering av sångerna. Kategoriseringen bygger på ett antal viktiga händelser i Wennerbergs liv under de år som gluntarna skapades.

         Efter en genomgång av forskningsläget, inleds uppsatsen med ett kapitel om studentlivet i Uppsala under 1840-talet. Detta följs av ett kapitel om gluntarnas innehåll, vilket behandlar gluntarnas text och musik, med kraftig betoning på texten. Ett deskriptivt avsnitt om ramberättelsens handling avlöses av ett antal analyser av intressanta företeelser inom sångcykeln; ”Romantik och realism i Gluntarne”, syftar till att utröna i vilken utsträckning gluntarna är rent förskönad studentromantik, eller om det finns en realism som kan lära oss något om Uppsala under 1840-talet; ”Klass och kön i Gluntarne”, syftar till att analysera hur kvinnor och kärlek beskrivs i gluntarna; ”Förhållandet mellan Magistern och Glunten”, analyserar deras inte helt oproblematiska vänskap. Slutligen behandlas den omtvistade gluntkronologien. Då bristen på material gör att en exakt datering av samtliga gluntar är omöjlig, är detta kapitel dels en jämförelse mellan tidigare forskares dateringar, dels ett försök att genom utveckling av tidigare forskning bringa reda i de mest svårdaterade gluntarna. Det som denna studie främst tillför tidigare forskning är en datering av gluntarna på biografiska grunder, samt vissa nyupptäckter bland de tidiga manuskripten till gluntarna."