Vi minns med tacksamhet

Gluntsångaren Carl-Olof Jacobson 1929-2018
I minnesorden nedan över Hans Levander återges ett foto från ett möte när Glunt-Akademin (GA) grundades 2005. Där deltog Carl-Olof. Det var viktigt eftersom han var den ledande Glunten under senare hälften av 1900-talet. Trots tunga uppdrag i sin akademiska gärning tog han sig tid att bidra till att på detta sätt föra glunttraditionen vidare till kommande generationer. Själv hade han växt upp i denna tradition,  som elev vid Vänersborgs högre allmänna läroverk.  Sällskapet Vänersborgs skolkamrater har publierat en vårvisa om skolans kollegium 1932 som utgår från glunten ”Hulda skymning”. Carl-Olof medverkade som Glunten i skolans musikuppvisningar 1947 och 1948. Det utvecklade han senare som medlem av Västgöta nation.

Carl-Olof och Richard Ringmar ”personifierade Glunten och Magister” sa Hans Dalborg vid minnesstunden efter Carl-Olofs begravning. De började sjunga tillsammans av en tillfällighet. De  deltog med en grupp OD-ister i en bjudning hemma hos prof. Bernhard Jacobowsky. Denne bad att de skulle sjunga ”En kväll på kyrkogården” för den är så vacker. OD-isterna skruvade på sig, det hörde inte till stamrepertoaren. Men Carl-Olof hade sjungit den glunten med en kamrat, som senare lämnat Uppsala. Detsamma visade sig gälla Richard. Folke Bohlin kunde ackompanjera. Det blev så lyckat så de fortsatte att ”glunta” tillsammans, så småningom under det interna namnet ”AB Gluntar & Comp.” Efterfrågan blev så stor, att de beslöt göra en LP-inspelning. När Folke lämnat Uppsala blev Håkan Sund deras ackompanjatör. De framträdde i många sammanhang, bl a för det japanska kronprinsparet. 1984 spelade de in samtliga gluntar. Då var det ett album med LP-skivor. 1996 överfördes inspelningen till cd och den finns fortfarande till försäljning på BIS.

När TV 1986 gjorde ett nästan timslångt program om Wennerberg var det nog självklart att Richard och Carl-Olof sjöng flera gluntar. (
Gunnar Wennerberg - Glad glunt och allvarlig ämbetsman.” TV 2 1986-12-27, repris 1987-05-01.)  Lars Ramsten intervjuade Sven G. Svenson om dennes Wennerbergbiografi). En inspelning av detta program finns i GVs arkiv.

När Hans Levander 2005 bjöd in ett antal OD-ister att bilda Glunt-Akademin (GA) fanns inte längre Richard i livet men Carl-Olof deltog aktivt. Hans inledde med att säga att planer på att inrätta ett forum för att inspirera yngre sångare till Glunt-sång har funnits i Uppsala sedan 80-talet bland annat uttryckt genom de framträdande gluntsångarna Carl-Olof Jacobson och Richard Ringmar. Vid det första årsmötet hösten samma år drog Carl-Olof upp riktlinjen för verksamheten. Han varnade för formella stadgar redan från början. Möjligen kunde det efter hand visa sig vara praktiskt. Så blev det och det fungerade bra de första tio åren, delvis tack vare att Glunt-Akademin fick bli en sektion inom föreningen Eklundshofs Vänner och Väninnor. Därmed fick vi en kvalificerad kassör och revision av vår lilla kassa. Vi hade inga stadgar utan var ett informellt nätverk med en liten ledningsgrupp, som enl. praxis bjöd in till årsträffar för val av ledning.

Carl-Olof skänkte ett 20-tal dubbel-cd med gluntar som GA fick sälja och därmed finansiera hemsidan mm. Han överlämnade också de glunt-frackar (syrtuter) som han, Richard och Håkan använt vid bejublade framträdanden i många varierande sammanhang.
Redan första året ordnade GA under kulturnatten Allsång med gluntar som leddes av Carl-Olof i en överfylld Alfvénsal.

Under en bilfärd till ett gluntframträdande kom Carl-Olof att berätta, att han och Richard sjungit in fyra gluntar med engelsk text.  En tid senare fann Rigmor Ringmar detta band som nu finns utlagt på GVs hemsida (under rubriken Klingande inspelningar).

Gluntarnas Vänners senaste årsmöte beslöt att styrelsen kan utse hedersledamöter. Styrelsen har under våren beslutat dels att benämnda dessa ”Hedersvän”, dels att till hedersvän kalla några få medlemmar, som kommer att installeras under nästkommande årsmöte. Carl-Olof
 kommer då att postumt hedras med denna utmärkelse.

Det har varit en glädje att få uppleva samspelet mellan Carl-Olof och Richard när de gestaltade gluntarna och att få samarbeta med Carl-Olof i Glunt-Akademin/Gluntarnas Vänner. Det är ett andligt arv, som det känns gott att få vara med om att förvalta.
HB


Torsten Göthson
Minnesord från sommaren 2009:

Glunt-Akademins förre ordförande Torsten Göthson avled 6 juli 2009 efter en tids sjukdom. Torsten var en sångarglad Magister som redan inom Kalmar Nation i Uppsala var Gluntaktiv inom en där instiftad Glunt-Akademi på 70- och 80-talen. Torsten deltog i den nystartade Glunt-Akademin med stort intresse och insåg den kulturella betydelsen av att engagera yngre Uppsalasångare till att ta sig an traditionen att framföra Gluntar.
Tack för din inspiration och må Slottsklockans och Gluntarnas toner följa Dig. /Hans Levander

Filminspelning Taxnäs 2008 Uppsala är Bäst ! med Torsten Göthson (Magistern) och Björn Ringström (Glunten). Piano: Inga Svanfeldt,

Hans Levander 1942 - 2014

Foto: Rune Björkman


Glunt-Akademins grundare och mångårige ordförande är död.

Det är svårt att skriva dessa ord. Ändå började han redan före jul 2013 att på en särskild blogg
berätta om sin sjukdom, den behandling han fick och hur han såg på sin situation. Varje vecka
kom nya rapporter. Många har varit tacksamma över att på ett så personligt sätt få följa hans
kamp mot den oundvikliga slutet. Han har förmedlat en hållning, som vi som följt hans blogg
troligen alltid kommer att bära med oss och kanske själva få hjälp av när det är dags för oss
att förbereda oss.

Måndag 7 juli kom det så:
Det går mot slutet.
Tack alla vänner!
Hans

Dagen efter stod:
Igår kväll, 22:35, avled Hans/Tjoppen, stilla och rofyllt, med familjen vid sin sida.
Tack till alla som följt bloggen och stöttat Hans och oss under denna tid.
/Kristina (Stintan), Lottis och Pontus

Hans gjorde fina insatser på olika områden. Här är det naturligt att lyfta fram något om hans
betydelse för Glunt-Akademin.

 

Glunt-Akademin i Uppsala grundades den 16 januari 2005 på Eklundshof i Uppsala. Hans
hade bjudit in ett antal gluntsjungande OD-ister, bl a Hasse Samuelsson, Carl-Olof Jacobson
och Bo Andersson. Dessförinnan hade han under något eller några år fört informella samtal
med olika sångarvänner om sina planer och testat dem med styrelsen för Eklundshofs Vänner
och Väninnor.

Hans hade redan då sitt huvudintresse utanför arbetet och familjen i en annan av hans
skapelser – Life Link – men tog sig ändå tid att aktivt delta i GAs styrelse, de första tre åren
dessutom som ordförande. Sedan hans efterträdare som ordförande, Torsten Götson avlidit,
trädde han 2009 på nytt in som ordförande och förblev på den posten till 9 april i år.
Hans vackra basröst och livfulla sätt att framföra gluntar tilllsammans med hans engagerade
och uppslagsrika insatser för GA gjorde det naturligt att han inom GA tilldelades epitetet
”Hedersglunt”.

Till bilden hör hans obyråkratiska hållning till GA. Redan från starten bestämdes att vi inte
skulle fastställa några stadgar. De rutiner som behövdes fungerade ändå och de skötte Hans
omsorgsfullt – vare sig han fullgjorde dem själv eller andra genomförde det praktiska:
ekonomi, kallelse till årsträffar med verksamhetsberättelser och val av styrelse.

Som exempel på hans initiativ inom GA kan nämnas vår hemsida, vår medverkan under
Kulturnatten ”Allsång med gluntar”, ett nationellt symposium för musiklärare om gluntsång,
träffar med träning i gluntsång för nybörjare och att gymnasie- och nationskörer i Uppsala
bjöds in till en informations- och sångträff.

Med tacksamhet och vemod ser vi Kristinas bild från 9 april i år då Hans lämnade
ordförandeskapet i GA.


Vi avslutar med att återge vad Hans skrev i minnesord efter GAs ordförande 2007-2009
Torsten Göthson:

Tack för din inspiration och må Slottsklockans och Gluntarnas toner följa Dig.

Inga Svanfeldt                                         Harald Bohlin
Interimsordf i GA

[Några länkar till bilder av gluntsångaren Hans]Ragnvald Johannes som glunt, in memoriam
Ragnvald var inte med vid bildandet av Glunt-Akademin (senare
Gluntarnas Vänner) i januari 2005, men senare samma år presenterade
han ur sin stora samling några gluntinspelningar från början av 1900-
talet. Han var genom åren aktiv för GA/GV på olika sätt. Ett stort arbete
la han ner att ta fram överföringar från sin samling av gluntinspelningar.
Den cd-skiva som med hans hjälp producerades för försäljning –
Gluntinspelningar 1903-1953 – är slutsåld och har därmed bidragit till
GAs ekonomi utöver att många fått glädje av skivorna. För GV-styrelsen
gjordes två provskivor i ett album med ytterligare överföringar, som bara
finns i ett fåtal exemplar: 51 Gluntar, 35 sångare 1903-1953, överföringar
som byggde på de inspelningar som Ragnvald förvärvat från andra
samlare. Han arbetade aktivt med att förteckna alla kända inspelningar
av Gluntar på hemsidan www.gluntarna.se.
Ragnvald framträdde även på äldre dar som Glunten med sin vackra
stämma. Han använde inte stora gester men hans frasering och hans
ögon gav liv i sångerna.
Harald Bohlin

PS Ragnvald har berättat några gluntminnen på GVs hemsida:
http://gluntarna.se/Gluntminnen_och_glunttraditioner.html


Sten Wahlund in memoriam
Operasångaren Sten Wahlund, som började sjunga gluntar i sin ungdom i Uppsala, släppte aldrig sitt engagemang för dessa visor. Han har spelat in ett album med samtliga gluntar och alla ”De Tre”, han ordnade gluntframträdanden på Operan och i många andra miljöer. Han deltog också någon gång i GA:s aktiviteter och skänkte ett antal album till GA.

Han avled 2 januari  2011 och hans minne tecknades i DN 22 jan av Magnus Brehmer, själv glunt. Han skriver: ”Uppsalas samtliga studentkårer i Givakt! Höj Edra glas och ta farväl av den störste av Gluntarne. Må han vila där det gudagott är att vara….

I Sv D erinrades om att han under mer än 25 års tid framträdde i början av maj i Gluntarne tillsammans med kollegan Björn Asker och Gustav Asplund, piano. (Klas Ralf 20.2.2011)