Tempobeteckningar i Gluntarne

Avsett för sångare som inte spelar något instrument och därför kanske har nytta av några av dessa upplysningar. Under Kompletteringar till W:s kommentarer (under Wennerbergiana) upprepas under varje glunt vilka tempobeteckningar som är aktuella för just den glunten.


a tempo till föreg. tempo efter avvikelse
accelerando ökande i tempo
ad libitum efter behag
Adagio långsamt, sakta, makligt
affetuoso med känsla
agitato upprört
Allegretto ganska snabbt (långsammare än allegro)
Allegretto con moto ganska snabbt med rörlighet
Allegro snabbt, raskt
Allegro animato snabbt livligt
Allegro assai mycket raskt
Allegro comodo/commodo raskt och bekvämt
Allegro con brio, quasi presto snabbt med stormande känsla, nästan presto
Allegro ma non tanto Snabbt men inte så mycket
Allegro ma non troppo snabbt men inte för mycket
Allegro moderato Måttligt snabbt
Allegro molto Mycket snabbt
Allegro vivace Snabbt och livligt
Allegro vivo Snabbt och levande
Andante gående; lugnt
Andante affetuoso Lugnt, med känsla
Andante pastorale Lugnt, idylliskt
Andantino ngt mindre långsamt än andante
Andantino commodo andantino, med maklighet
animato livligt
assai mycket
ballo dans, bal
ben marcato il rythmo väl markerad rytm
brio stormande känsla
cantabile sångbart, sjungande
col canto följ sångstämman
commodo el comodo bekvämt. makligt
con med
con brio livligt, med stormande känsla
con molto espressione mycket uttrycksfullt
con moto rörligt
con ped med pedal
crescendo ökande i styrka
crescendo molto starkt ökande styrka
di av
dim[inuendo] poco rallentando svagare, lite nedsaktande
diminiuendo avtagande i styrka
dolce milt, ljuvligt
e och
espressione känsla
espressivo uttrycksfullt
giusto riktig, lagom
Larghetto ej fullt så långsamt som largo
Larghetto cantabile långsamt och sjungande
legato bundet
leggiero lätt
leggiero e quasi parlando lätt och liksom talande
leggiero e staccato lätt och studsande
lugubre dystert, klagande
lugubre e quasi sospiroso dystert och liksom suckande
ma men
ma non tanto men ej så mycket
ma non troppo men ej för mycket
maestoso majestätiskt
marcato markerat; med eftertryck
marcato il basso markerad basstämma
marcia marsch
meno mindre
meno Allegro mindre snabbt
menuetto menuett
moderato måttligt; i medeltempo
molto mycket
molto espressivo mycket uttrycksfullt
molto vivace mycket livligt
morendo bortdöende i tonstyrka
mosso rörligt
non inte
parlando talande
passionato passionerat
pastorale idylliskt
patetico patetiskt, överdrivet
pianissimo mycket svagt
piano svagt
più mera
più Allegro mer snabbt
poco litet
poco a poco så småningom
poco a poco crescendo gradvis ökande i styrka
poco a poco morendo alltmer döende tonstyrka
poco Allegretto lite långsammare än allegretto
poco mosso lite mindre rörligt
portamento bundet, den ena tonens binds med följande
Presto mycket hastigt
quasi liksom, nästan som
rallentando / rall successivt långsammare
recitativo berättande
ritardando avsaktande
romoreggiamente (romor= ramaskri)
sempre fortsatt, ständigt
sempre crescendo fortsatt ökande styrka
sempre legato e cantabile fortsatt bundet och sångbart
sempre pianissimo fortsatt mycket svagt
sempre piano e legato fortsatt svagt och bundet
sempre rallentando fortsatt allt långsammare
sospiroso suckande
sostenuto dämpat, utdraget
sotto voce med halvröst
staccato avskilt, studsande, korta toner
stringendo allt snabbare
tardando samma som ritardando, avsaktande
tempo hastighet
tempo di ballo danstempo
tempo di marcia marschtempo
tempo di menuetto tempo som en menuett
tempo di valse valstempo
tempo giusto lagom (måttfullt) tempo
tempo più animato mer livligt tempo
tenuto uthållet
tremulando darrande
troppo för mycket
un poco meno lite mindre
un poco meno Allegro lite mindre hastigt
un poco più mosso lite mer rörligt
un poco ritardando lite avsaktande
valse vals
vibrato  skakigt, med darr
vivace livligt
vivo levande, livligt

Framförallt får icke den musikaliska rytmen förfuskas genom att sångaren på någon favoritfras företar sig allehanda extravaganser. En sak, som flertalet gluntsångare tyckas förbise, är att komponisten för alla gluntar skrivit tempo–beteckningar. Dessa betyda givetvis mycket mera än slarvig slentrian, även kallad tradition.”

Så skriver Nils-Eric Fougstedt på denna hemsida under Wennerbergiana/ Texter om Gluntar och Wennerbergiana efter Svensons bok.