Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 15.11. 2010 på
Grand Hotel Hörnan.

 

Före det formella mötet överlämnade Hugo Isaksson till GA som gåva sin pappas luta jämte en del dokument. Han har tidigare överlämnat sin pappas gluntfrack till GA. Pappan, som också hette Hugo, var medlem av operakören. I bilaga till dessa minnesanteckningar presenteras mer om denne gluntsångare och de dokument som nu överlämnades.
 
Närvarande: styrelseledamoten Inga, resurspersonerna Hans, PG och Harald samt gästerna Kerstin Brandtberg, Hugo Isaksson och Adam Taube
Beslut som noterats nedan är således preliminära i avvaktan på senare ställnings-tagande från Björn.

1. Meddelanden
a) Ingas nätuppkoppling fungerar igen.
b) Harald har av Kristina Gunér Göthson fått ett USB-minne med de GA-dokument, som fanns i Torsten Göthsons dator. Det tillförs GA:s arkiv.
 
2. Ordförandefrågan
Hans presenterade de kontakter han tagit som dock inte lett till något positivt resultat. Harald förslog två andra personer och fick i uppdrag att kontakta dem.
 
3. Verksamheten 2011
a) Gluntträning. Det uppdrogs åt Karl, PG och Inga att välja datum och svara för att  planera och genomföra en gluntträning under våren.
 
b) EHVV:s Examenssexa. Frågan bordlades tills vi vet datum.
 
c) Kulturnatten. Björn tycker att Gluntvandringen kan sparas till kommande år.
Vi räknar med att köra Allsång med Gluntar som vanligt.
 
d) Seminarium, årsmöte och gluntfrossa. Vi fastställde prel. datum 2 okt. då Vg nation redan är bokad. Tema för seminariet blir Gluntsång och gitarrspel. Om  olika sätt att ackompanjera gluntar med inledning av Adam.
 
4. Hemsidan
Förslag till ny förstasida accepterades med smärre justeringar.
 
5. Dagens donation
Bestyrelsen beslöt att tacksamt ta emot gåvorna och att enl. löfte från OD:s ordf. deponera lutan i OD:s klubbrum så att den även blir tillgänglig för OD-ister liksom för medlemmar av GA. Enl. rekommendation från Adam beslöts att be musikinstrument-makaren Tommy Jakobsson bedöma vilka reparationer som är önskvärda och möjliga.. Dokument av olika slag, som belyser Hugo d.ä.:s verksamhet inordnas i GA:s arkiv eller placeras på annat sätt där de bäst kommer till nytta.
 
Hans framförde GA:s varma tack till Hugo för hans gåvor, som vi ska söka förvalta så att de kommer till glädje för yngre sångare.
De passar väl in i GA:s pågående projekt att undersöka möjligheten att dokumentera gluntsången under 1900-talet.
 
6. Nästa möte med styrelsen äger rum i samband med nästa möte med EHVV:s styrelse.
 
Vid pennan
Harald

Bilaga: PM om Hugo Isakssons donation

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan