Glunt XIV Gluntens Vigilance
Titel i manus: En "Vigilance" i nöden

Stickord i W:s kommentarer:
Vigilans, Hökar Liljegren.

Wennerbergs brev till en vän som viggat

Postkontoret var vid denna tid inrymt i huset Övre Slottrsg. 1. Där fanns anslagen en lista över dem, som hade värdepost att hämta. En student i penningknipa brukade tidigt vara vid postkontoret för att se om några kamrater lyckliggjorts med penningförsändelser. Det gällde då att snarast uppvakta dem med en framställning om ett handlån. Denna form av verksamhet benämndes vigilans av det latinska vigilantia, vaksamhet.

Med hökar Liljegren avser Wennerberg köpman Liljefors. Han var far till de berömda bröderna Bruno och Ruben Liljefors. Hans affär var då belägen på Svartbäcksgatan strax norr om Skolgatan.
(JO)

Hökar Liljegren: (i sht förr) person som driver hökeri; förr stundom i allmännare anv.: minuthandlare, detaljhandlare. Stundom bildade "hökarne" en särskild societet, sedd över axeln av de övriga handlanden omfattande urspr. bl. vissa (mat)varor som eljest endast salufördes på veckotorgdagarna, ss. salt, smör, ost, salt sill (strömming), torkad fisk, kabeljo, lax, salt (o. rökt) fläsk l. kött, mjöl, talg, humle, öl, senare jämte andra livsförnödenheter oftast äv. i ngn utsträckning specerier, konserver, charkuterivaror; äv. konkret: hökarbod, hökeriaffär; förr äv. i allmännare anv.: minuthandel, detaljhandel;

Hökarna verkar också ha haft monopol på detaljhandel med salt:
"Alle andre Köpmän, som icke til Hökare förordnade warda, skola intet må något Salt vthsällia, ringare än til heele och halfwe tynnor." (SAOB)


50 riksdaler motsvarar ung. 3600 kr.i dagens penningvärde. Det motsvarade vad en hovrättsassessor hade i årslön, en oxe kostade 60 rd, en bonjour med sidenfodrade skört omkr. 50 rd., en flaska konjak 3 rd. En kanalresa Stockholm - Göteborg kostade 1845 rd, en diligensresa samma sträcka 39 rd. (Källa: Fredrikssons och Skagegårds bok: Ett tioårigt dundrande kalas s. 88, 92, 94 och professor i ekonomisk historia Ra Lundström (i brev).

"Stövlarna av blankskinnsläder":  Läderstöveln var modeplagg för män under 1800-talet.

Om moster

 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan