Årets gluntseminarium 1 okt

Den glunttradition som finns i levande minne bör dokumenteras med personligt hållna meddelanden från gluntsångare och ackompanjatörer, gärna också från gluntlyssnare. I viss utsträckning kan man stimulera utformningen av dessa berättelser genom att nämna aspekter som man gärna vill ha belysta. Vi ser fram mot berättarglädje i den gluntiska kamratkretsen! Den insamlade informationen får ett värde som kunskapsbank och det vore naturligtvis önskvärt att den också bearbetas på lämpligt sätt. 

Vi räknar med att under seminariet få diskutera detta upplägg, vart vi ska sända våra frågeställningar och hur svaren ska tas om hand och kanske bearbetas. Efter en inledande principdiskussion under seminariet kommer nog några att under Gluntfrossan berätta några av sina gluntminnen.

2. Utkast till rundbrev om Levande Glunttraditioner.
(Att sända ut efter seminariet - efter bearbetning - enl. vad bestyrelsen bestämmer utifrån diskussionen vid seminariet)

Frågeställningar kring Glunttraditioner
På Glunt-Akademins (GA:s) hemsida www.gluntarna.se finns under fliken Gluntarne och Wennerbergiana under rubriken Gluntsångare hittills enbart noteringar om glunttraditioner från utgivna skrifter. Det finns säkert fler skriftliga källor men nu efterlyser vi också hittills opublicerade uppgifter. Till hjälp för er som vill skriva ner sina glunt-minnen har vi ställt samman en del frågeställningar:

Först kommer frågor till dem som själva framfört gluntar, därefter till dem som hört eller hört talas om gluntar. Svaren får gärna bli utförliga och varierade. Låt dig inte luras av att formuleringarna av frågeställningarna är kortfattade. Vi är glada om du berättar utförligt.

 Syftet är inte att göra statistiska tabeller av entydiga ja-nej-svar utan att samla personliga minnen. Många kan säkert platsa på GA:s hemsida, kanske under nyskapade rubriker: t ex Gluntanekdoter. Ju mer du berättar dess bättre. Sänd ditt bidrag till harald_bohlin@telia.com

 Till er som själva sjungit eller spelat gluntar:
Hur kom du igång? Förebilder? När? Var?

 Och sen: I vilka orter? I vilka miljöer? (I familjen, någon förening, personalfester osv I senare fall: mot ersättning?)

 Med vilka? Ju fler namn vi får dess bättre. Gärna med orten noterad. Vilka gluntar sjunger/sjöng du inte?

 Klädsel? (Studentmössa? Frack?) Mimik och aktion? Som romanssång eller…?

 Anekdoter?

Både till er som framfört gluntar och till er som hört eller läs om gluntsång:

Har du några tillägg till de uppgifter som finns under olika rubriker på GAs hemsida?

 Vi förutsätter att GA får publicera svaren på vår hemsida eller i annan form i befintligt skick eller i bearbetad form.

3. Punkter att diskutera under seminariet
Tidram: c:a 50 min.

 1. Presentation av förslaget, som kan bli kortfattad eftersom det legat på hemsidan

 2. Om det blir av, hur kan planerna förbättras och kompletteras?

         a) utformningen av brevet?

         b)   ”                 av frågeställningarna?

         c) till vilka ska uppropet sändas?

         d) teknik för distribution (via nätet?)?
 
3. Kan det bli av?

         a) hur få fram den som håller i det?

         b) hur få fram pengar? Samarbetspartners?

4. Bör det bli av?

         a) är det värt besväret?

         b) bör någon annan organisation göra det?

5. Hur hantera inkomna berättelser?

Kommentar: Meningen är inte att diskutera dessa frågor punktvis. Tvärtom bör det bli en fri diskussion där alla är medvetna om vilka frågor som är på agendan och väljer vad man vill kommentera. Ibland hänger punkterna ju ihop.

Beslut fattas i sinom tid av den nyvalda bestyrelsen.

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan