Kommentarer till Gluntarne


Inledning
 
Här har vi från olika håll samlat uppgifter om det som nämns i Gluntarne.
Först kommer Wennerbergs egna kommentarer till Gluntarne från 1884 ordnade i nummerordning. Vi har hämtat denna text från den CD-rom som igår i en CD-box med samtliga Gluntar och De Tre som Confident Music publicerade 2005. Detta dokument är en pdf-fil som vi alltså inte kan redigera. Och inte heller vill. I stället har vi skapat en kompletterande länk. Också där tas kommentarerna upp i Gluntarnas nummerordning.
 
I den har vi bakat in ett urval av de kommentarer som Ejnar Haglund och Lennart Grönberg tillfogade i Juvenalordens utgåva av Gluntarne 1949. Vi återger resp. refererar dem efter tillstånd 2010-02-18 av JO:s Stormästare Jobs-Kalle.
 
I JO:s utgåva ges också en jämförelse mellan Manuskriptvarianter i text och musik, skriven av Ejnar Haglund och en historik över olika utgåvor av Gluntarne, brevväxling mellan förläggaren och Wennerberg och exempel på hur de tagits emot av några recensenter, t ex i Tidningen Upsala 1850.
De blev så populära, att man döpte punsch och cigarrmärken efter Gluntarne. Men de möttes också av kritik, bl. a. från J.G. Carlén. Wennerberg svarade i brev till en vän: Carlén börjar med ”att sätta opp mig så förb. högt, som om jag vore… jag vet knapt hwem, och sluta med, sedan han intagit kritikerns point de vue, att helt trankilt förklara, att min storhet är så liten att den ej syns…. Tänk dig en treflig wrå i en känd soffa? Hur orätt och grymt att uppmäta dess wärde efter tunnlandsmått!”  Det är värt att ta del av hela referatet i JO:s utgåva.
Där återges också ett yttrande av Wennerberg till ryktet att han skulle ångra att han skrivit Gluntarne: ”Jag är altför god protestant för att hålla på att hvarje prosa skall vara en predikan, hvarje poesi en psalm.”
 
Vi tackar Confident Music för tillstånd att återge Wennerbergs kommentarer i den grafiskt förnämliga form som de valt och Juvenalorden för tillstånd att återge resp. referera kommentarerna till Gluntarne. De stycken vi hämtat därifrån, som är inbakade i våra kompletterande kommentarer, avslutas med (JO).
 
W:s inledning
W:s egna kommentarer
Kompletteringar
Arkivfynd innehållande notmanuskript, texter, bilder och historik


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen